Przyjmowanie skarg - Skargi i wnioski - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) każdy ma prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie własnym lub innej osoby, za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Problematyka skarg i wniosków unormowana została w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem skargi w myśl art. 227 k.p.a. może być „(...) w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 232 k.p.a. organ właściwy do rozpatrzenia skargi może przekazać ją do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Skargi winny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiącu.

W razie niezałatwienia skargi w wyżej wskazanym terminie stosuje się przepisy art. 36 - 38 k.p.a. (przedłużenie terminu zakończenia postępowania).

Skargi mogą być wnoszone pisemnie (również pocztą elektroniczną) lub ustnie do protokołu.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (art. 238 § 1 k.p.a.) powinno zawierać oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (skarga bezzasadna) powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski (Dz. U. Nr 5, poz. 46) nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest również podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 k.p.a.).

 

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

tel. 47 77 136 50 fax. 47 77 140 57

e-mail: skarga@po.policja.gov.pl

 

Komendant Wojewódzki Policji (lub jego zastępcy) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.30 - 17.30.

 

Komendanci Miejscy, Powiatowi i Komisariatów Policji przyjmują interesantów w poniedziałki w godz. 15:30 - 17:30.

 

We wszystkich jednostkach Województwa Wielkopolskiego obywatele przyjmowani są codziennie w godzinach urzędowania.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 -15.00

telefon: 22 55 17 760,22 55 17 811

centrala: 22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40-032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

 

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) www.rpo.gov.pl formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2013
Data modyfikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Ciesielska
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Garstka
do góry