Informacje podstawowe - Rekrutacja do służby w Policji - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Informacje podstawowe

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 1. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 2. Posiadać obywatelstwo polskie,
 3. Posiadać nieposzlakowaną opinię,
 4. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. Korzystać z pełni praw publicznych,
 6. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 7. Dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak przystąpić do rekrutacji - postępowanie kwalifikacyjne:

 1. Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu podaje się terminy przyjęć do służby w Policji w danym roku,
 2. Złożenie wymaganych dokumentów,
 3. Ocena złożonych dokumentów,
 4. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 5. Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 6. Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. 
 7. Test psychologiczny Multiselect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji,
 8. Rozmowa kwalifikacyjna - ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami,
 9. Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby oraz ustalenia czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”,
 10. Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Szczegółowe informacje dot. przebiegu wskazanych etapów dostępne są w "Informatorze dla kandydatów"

Służba w Policji zapewnia:

 1. Możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 2. Gwarancję stałych warunków pracy,
 3. Ciekawą pracę,
 4. Możliwość rozwoju zawodowego,
 5. Różnorodny system szkoleń,
 6. Precyzyjny system wynagrodzenia (m.in. dodatek za stopień, dodatek służbowy/funkcyjny, 13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, płatne nadgodziny, zasiłek na zagospodarowanie),
 7. Rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy),
 8. Coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz urlopy dodatkowe,
 9. Po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.

Metryczka

Data publikacji : 15.06.2020
Data modyfikacji : 23.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kostulak

Nawigacja

do góry