Szkolenie Zawodowe Podstawowe (SZP) - Rekrutacja do służby w Policji - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Szkolenie Zawodowe Podstawowe (SZP)

Szkolenia Zawodowe Podstawowe (SZP) realizowane są w: Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Szkolenie Zawodowe Podstawowe (SZP) organizowane jest w systemie stacjonarnym.

Na Szkolenie Zawodowe Podstawowe (SZP) kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do służby w Policji oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także odbyli w macierzystych jednostkach organizacyjnych Policji szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych oraz posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa, upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "Poufne".

W trakcie Szkolenia Zawodowego Podstawowego (SZP) kursant zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności w następujących obszarach:

1) ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca;

2) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji;

3) poszukiwanie osób i przedmiotów oraz ujawnianie sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych;

4) pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

5) podejmowanie działań wobec uczestników ruchu drogowego;

6) wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia;

7) przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym;

8) udział w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego;

9) szkolenie strzeleckie;

10) taktyka i techniki interwencji.

Metryczka

Data publikacji : 13.07.2020
Data modyfikacji : 23.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kostulak

Nawigacja

do góry