Informacja dla studentów chcących odbyć praktyki - Praktyki - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘĆ

NA PRAKTYKI W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI

W POZNANIU

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich "Dz. U. 2018 poz. 1244"

 

 

I. Wymagane dokumenty

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 2. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
 3. zakres (program) praktyki;
 4. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 5. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole/na uczelni;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 7. dwa egzemplarze umowy (wzór poniżej) wypełnione i podpisane przez osobę ubiegającą się o odbycie praktyk w KWP w Poznaniu (bez daty podpisania umowy oraz § 2 umowy);
 8. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w Poznaniu składa dokumenty zaadresowane na Wydział Komunikacji Społecznej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, osobiście, bądź przesyła pocztą.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nie są rozpatrywane dokumenty o odbycie praktyk adresowane do komend powiatowych i miejskich Policji województwa wielkopolskiego. Warunki przyjęć na praktyki w w/w jednostkach znajdują się na stronach podmiotowych BIP poszczególnych komend.

UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w Poznaniu do przyjęcia studenta na praktykę.

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie   (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
       - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej

     - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.

 1. Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym, bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

IV. Przebieg praktyki

 1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowany:
       a) zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
       b) zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
       c) odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
       d) zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 2. Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

 1. Praktyki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu są nieodpłatne.
 2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod nr tel. 47 77 133 73

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.12.2009
Data modyfikacji : 23.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabella Nowicka
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Krysztofiak KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry