Plan działania - dostępność

Plan działania - dostępność Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

PLAN DZIAŁANIA

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi  w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom, ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz.1696).

 

l.p.

Typ dostępności

Zadania

Czas realizacji

Osoby realizujące zadania

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dostępność:

>informacyjno-komunikacyjna,

>cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych

>architektoniczna

wyznaczenie przez nadinsp. Piotra Mąkę - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, koordynatorów ds. dostępności

29.09 -

30.09.2020 r.

Koordynatorzy:

 

nadkom Kamil Sikorski - Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

mł. insp. Andrzej Borowiak - Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

 

 

kom. Marek Rowecki - Koordynator ds. dostępności  stron BIP

 

mł. insp. Jacek Jankowiak- Koordynator  ds. dostępności architektonicznej

2.

opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

30.09.2020 r.

3.

dokonanie analizy stanu zapewnienia dostępności

30.09.2020 r.

4.

zamieszczenie na BIP i stronie internetowej danych kontaktowych koordynatorów, oraz przesłanie ich do Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

30.09.2020 r.

5.

przygotowanie i opublikowanie deklaracji dostępności

30.09.2020 r.

6.

realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom,    ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz.1696),  oraz ustawy z dnia 8 maja 2019 roku o dostępności cyfrowej stron inetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz.848);  

>co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania,  o których mowa w art. 6 ustawy o dostępności osobom, ze szczególnymi potrzebami, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia;

>w indywidualnych przypadkach zapewnienie dostępu alternatywnego o którym mowa w art.7 ustawy

2020-2021

2021-2025 r.

7.

monitorowanie postępów z realizacji zadań na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Poznaniu

przez  cały czas obowiązywania ustawy

8.

>sporządzenie raportu o którym mowa w art. 11 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

>publikacja raportu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (następne raporty co cztery lata);

>przekazanie raportu o zapewnianiu dostępności do Wojewody Wielkopolskiego, celem przygotowania zbiorczego raportu o stanie zapewniania dostępności na terenie naszego województwa

31.03.2021 r.

Analiza stanu zapewniania dostępności w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz dostępność architektoniczną do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mogą załatwiać sprawy w trzech miejscach tj. budynku głównym przy ul. Kochanowskiego 2a, gdzie mieści się większość komórek organizacyjnych, następnie  w budynku przy ul. Taborowej 22 gdzie siedzibę ma Wydział Postępowań Administracyjnych, oraz w trzech budynkach przy ul. Dąbrowskiego 17a, gdzie znajduje się Zespół Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia, Wydział Inwestycji i Remontów, Zespół Socjalny Wydziału Finansów i Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (szczegóły w deklaracji dostępności). Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona zakładka pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

W zakresie dostępności architektonicznej budynek główny wyposażony jest w windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku znajdują się windy. Na ul. Taborowej 22 jest zamontowana platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynki przy ul. Dąbrowskiego 17a są parterowe, mają wejścia z podestami jedno i dwustopniowymi. W budynkach nie ma toalet przystosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynki nie posiadają pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynkach KWP nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynków jest zapewniony wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obiekty posiadają wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

opracował: mł. insp. Andrzej Gibadło we współpracy z mł. insp. Andrzejem Borowiakiem, podkom. Markiem Roweckim i mł. insp. Jackiem Jankowiakiem, oraz właściwymi merytorycznie kierownikami komórek organizacyjnych Policji KWP w Poznaniu (nr sprawy Ppc.055.21.2020).

Metryczka

Data publikacji : 07.10.2020
Data modyfikacji : 05.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Sikorski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Rowecki Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry