Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach (stan na dzień 14.03.2023 r.)

 

 

Informacja o prowadzonych ewidencjach i rejestrach  (stan na dzień 14 marca 2023 r.)

Udostępnianie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2022r., poz. 902)

 

 • Wydział Kryminalny                                
 • Wydział Dochodzeniowo – Śledczy                           
 • Wydział Techniki Operacyjnej                         
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego                                
 • Laboratorium Kryminalistyczne                                 
 • Wydział do walki z Korupcją                            
 • Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową                       
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą                                        
 • Wydział Prewencji                       
 • Sztab Policji                                  
 • Wydział Ruchu Drogowego                             
 • Wydział Konwojowy                               
 • Wydział Postępowań Administracyjnych                            
 • Wydział Kontroli                           
 • Wydział Kadr i Szkolenia                       
 • Wydział Komunikacji Społecznej                               
 • Wydział Finansów                       
 • Wydział Transportu                                
 • Wydział Zaopatrzenia                             
 • Wydział Inwestycji i Remontów                                  
 • Wydział Łączności i Informatyki                                 
 • Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                  
 • Wydział dw. z Cyberprzestępczością                        
 • Wydział Psychologów
 • Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
 • Wydział ds. Odzyskiwania Mienia
 • Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób                             
 • Sekcja ds. Zamówień Publicznych                            
 • Wydział Prawny                             
 • Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka                        
 • Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego                             
 • Zespół do spraw Inwentaryzacji                                 
 • Zespół do spraw Funduszy Pomocowych                          
 • Zespół Ochrony Pracy
 • Zespół do spraw Inwentaryzacji                   
 • Komisariat Wodny Policji w Poznaniu                                  
 • Oddział Prewencji Policji  w Poznaniu                                  
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Poznaniu                                

 

       Wydział Kryminalny

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik stanowiska komputerowego 
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja pobrania kluczy
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji osób zatrzymanych
 • Książka wydania broni
 • Książka wydania paralizatora elektrycznego
 • Lista obecności
 • Zeszyt odpraw służbowych
 • Zeszyt odpraw w zakresie konwojów i doprowadzeń osób
 • Rejestr teczek operacyjnych
 • Rejestr pieczęci i referentek

 

       Wydział Dochodzeniowo – Śledczy

 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka wydarzeń
 • Książka doprowadzeń osób
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka służby konwojowej
 • Książka depozytu broni
 • Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo - Śledczych
 • Zeszyt delegacji
 • Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

 

       Wydział Techniki Operacyjnej     

 • Dziennik pracy administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego, 
 • Dziennik stanowiska komputerowego  
 • Dziennik wejścia do pomieszczenia  
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu   
 • Rejestr osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 
 • Ewidencja uwag i usterek dotyczących przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, jednostek zasilających oraz ich systemów 
 • Ewidencja zgrania materiału audio-video
 • Ewidencja kopiowania i przechowywania materiału audio-video
 • Ewidencja procesu testu iskry przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej  
 • Dziennik wejścia do strefy ochronnej
 • Dziennik pracy administratora na stanowisku dostępowym
 • Ewidencja operatorów stanowisk dostępowych  
 • Rejestr dysków twardych zamontowanych w stanowiskach dostępowych        
 • Ewidencja naruszenia bezpieczeństwa   
 • Książka narad, odpraw, posiedzeń w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji              
 • Książka  BSPP 
 • Książka wydania broni 
 • Książka ewidencji kluczy do pomieszczeń
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka nadzoru nad bronią palną 
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej  
 • Ewidencja pobrania kluczy alarmowych 
 • Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu sieciowego opracowywania dokumentów
 • Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów 
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Ewidencja pracy kierującego sprzętem transportowym i pracowników zaplecza technicznego, książka dyspozytora
 • Rejestr faktur
 • Procedura bezpieczeństwa systemu sieciowego
 • Książka ewidencji kart dostępowych
 • Książka wizyt
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu/pionu
 • Dziennik przepisów
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka depozytowa broni
 • Wypożyczanie książek będących na stanie
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Dziennik przebiegu służby
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik ewidencyjny
 • Rejestr przedmiotów wydanych
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • Rejestr delegacji
 • Ewidencja urlopów
 • Książka dyspozytora

 

       Wydział Wywiadu Kryminalnego

 • Ewidencja - wnioski o nadanie uprawnień
 • Rejestr korespondencji wpływającej KC1K
 • Zeszyt przesyłek
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka kluczy
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli w jednostce użytkującej
 • Ewidencja policjantów/pracowników skierowanych na badania
 • Zeszyt zwolnień policjantów
 • Zeszyt absencji pracownicy cywilni
 • Ewidencja sprzętu łączności i informatyki
 • Ewidencja - sprzęt żywnościowy, gospodarczy, techniki policyjnej i biurowej
 • Ewidencja - sprzęt kwaterunkowy
 • Zeszyt odpraw zespołu ds. ZSMIiOI
 • Zeszyt odpraw Sekcji Analizy Kryminalnej
 • Rejestr zdanych, zakończonych analiz SAK
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu pok.405
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu pok.409
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu pok.410
 • Dziennik stanowiska komputerowego p.410
 • Książka kontroli broni
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Dziennik stanowiska komputerowego p.411
 • Dziennik stanowiska komputerowego p.412
 • Dziennik stanowiska komputerowego p.409
 • Rejestr kancelaryjny OBOZI
 • Ewidencja upoważnień do KSI
 • Zeszyt odpraw zespołu ds. MW
 • Lista obecności
 • Ewidencja wyposażenia specjalnego
 • Ewidencja kart KM
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Książka doręczeń miejscowych
 • Rejestr przenośnych danych telekomunikacyjnych
 • Dziennik stanowiska komputerowego SNP
 • Dziennik wejść i wyjść do pomieszczenia 405
 • Dziennik wejść i wyjść do pomieszczenia 409
 • Dziennik wejść i wyjść do pomieszczenia 410
 • Rejestr kancelaryjny Kartoteka miejsc niejawne
 • Rejestr kancelaryjny WWK KWP Kartoteka miejsc jawne
 • Rejestr kancelaryjny niejawny
 • Rejestr kancelaryjny jawny
 • Rejestr kancelaryjny Obsługa informacyjna
 • Rejestr Realizacji zleceń komórki koordynującej Współpracę Międzynarodową
 • Książka wejść i wyjść osób upoważnionych do pom. 404
 • Książka wejść i wyjść osób nieupoważnionych do przebywania w pom. 404
 • Dziennik stanowiska Systemu Wymiany Informacji z Europolem
 • Rejestr przesyłek wpływających WWK KWP (PSI)
 • Rejestr przesyłek jawne
 • Zeszyt odpraw WWK
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wydanego policjantom
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Dziennik stanowiska komputerowego ze stanowiskiem ITS do opracowywania dokumentów jawnych
 • Dziennik wejść i wyjść do pomieszczenia ze stanowiskiem ODN p.411
 • Lista osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu ze stanowiskiem ODN pok.411
 • Lista osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu ze stanowiskiem ODN pok.412
 • Rejestr notatników służbowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do dostępu do SWD oraz przetwarzania danych osobowych gromadzonych w SWD w WWK KWP Poznań
 • Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja zleceń wykonania czynności obslugowo-naprawczych

 

  Laboratorium Kryminalistyczne

         SEKRETARIAT :

 • Dziennik Korespondencyjny
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godz. nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 • Książka doręczeń
 • Rejestr przesyłek wpływających
 • Rejestr delegacji
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli
 • Zeszyt odpraw służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka nadzoru nad bronią palną

          KANCELARIA:

 • Dziennik Korespondencyjny ( HE-)
 • Dziennik Korespondencyjny ( HA-)
 • Książka doręczeń
 • Rejestr dowodów rzeczowych
 • Dziennik Przeszukań ( HP-)

        SEKCJA DAKTYLOSKOPII I TRASEOLOGII:

 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka ewidencji materiału
 • Rejestr ekspertyz i dowodów rzeczowych- daktyloskopia ( HE-)
 • Rejestr ekspertyz i dowodów rzeczowych- traseologia (HE-)
 • Rejestr wniosków AFIS i dowodów rzeczowych ( HA-)

        SEKCJA TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH I FOTOGRAFII:

 • Książka ewidencji ekspertyz
 • Książka ewidencji przeszukań
 • Książka ewidencji materiału
 • Książka ewidencji sprzętu

       KOMPUTERY:

 • Rejestr spraw i dowodów rzeczowych
 • Książka ewidencji materiału
 • Książka ewidencji sprzętu

       SEKCJA DOKUMENTÓW IFONOSKOPII:

 • Książka ewidencji materiału i sprzętu-dokumenty
 • Rejestr ewidencji spraw-dokumenty
 • Książka ewidencji materiału i sprzętu -fonoskopia
 • Rejestr ewidencji spraw- fonoskopia

       SEKCJI BIOLOGII:

 • Książka ewidencji ekspertyz
 • Książka ewidencji materiału
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka ewidencji materiału i odczynników

       SEKCJA CHEMII:

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka ewidencji materiału
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka ewidencji prekursorów

        PRACOWNIA BADAŃ KRWI NA ALKOHOL:

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka ewidencji materiału
 • Książka ewidencji sprzętu

        PRACOWNIA BADAŃ BRONI:

 • Książka zużycia wzorców amunicji
 • Książka sprzętu i uzbrojenia
 • Książka ewidencji wzorców amunicji
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka wydawania wzorów broni i amunicji z magazynu
 • Książka ewidencji materiałów
 • Dziennik korespondencyjny

        SEKCJA MECHANOSKOPII:

 • Książka ewidencji materiału
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka ewidencji prekursorów
 • Rejestr ekspertyz-badanie samochodów
 • Rejestr dowodów rzeczowych i ekspertyz mech. klasyczna

    Wydział do walki z Korupcją

 • Dziennik podawczy dokumentacji niejawnej
 • Ewidencja obecności w pracy/służbie
 • Ewidencja policjantów/pracowników dot. medycyny pracy
 • Ewidencja osób posiadających służbowego Pendrive
 • Wykaz referentek przekazanych funkcjonariuszom i pracownikom wydziału
 • Zeszyt pobrania karty na okaziciela „Autostrada wielkopolska”
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wypracowanych nadgodzin
 • Ewidencja absencji funkcjonariuszy/pracowników wydziału
 • Rejestr teczek operacyjnych RTO
 • Rejestr teczek operacyjnych IOS/TOS
 • Książka sprzętu- materiału operacyjnego w jednostce użytkującej
 • Dziennik podawczy dot. wysłanych rejestracji i zakończeń rejestracji
 • Rejestr podawczy dot. wysłanych zapytań do KCIK
 • Zeszyt odpraw wydziału
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Książki ewidencji kluczy do pomieszczeń wydziału i szaf metalowych
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książki ewidencji wyjść w godzinach służbowych
 • WKT 111 poz 64/12 - zarządzenia, wytyczne dot funduszu operacyjnego
 • WKT 111 poz. 164/13 - dot.sprzętu zakupionego z funduszu operacyjnego
 • WKT 111 poz 157/14 - zarządzenia decyzje niejawne, książka haseł
 • Książka nadzoru nad bronia palna
 • Książka depozytu broni

 

Wydział do walki z Przestępczością  Narkotykową

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń dokumentów jawnych
 • Książka doręczeń przesyłek niejawnych
 • Dzienniki stanowiska komputerowego ODN nr 1
 • Dzienniki stanowiska komputerowego ODN nr 2
 • Dzienniki stanowiska komputerowego SNP
 • Ewidencja wejść i wyjść do pomieszczenia nr 13
 • Dziennik pracy administratora lokalnego stanowiska dostępowego SNP
 • ERCDŚ
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr osób przeszukiwanych
 • Książka osób zatrzymanych
 • Książka wydarzeń
 • Książka konwojów
 • Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • Książka odpraw
 • Ewidencja pieczęci będących na stanie Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu
 • Książka dyspozytora
 • Książka stanu sprzętu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej

 

        Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 • Dzienniki korespondencji sekretariatu
 • Ewidencja plombowania pomieszczeń
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji kluczy do pomieszczeń i szaf służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wydanego policjantom
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka odpraw
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Rejestr osób poszukiwanych operacyjnie
 • Książka odpraw konwojów i doprowadzeń
 • Dziennik stanowiska komputerowego ODN
 • Dziennik stanowiska komputerowego SNP
 • Ewidencja wejść i wyjść do pomieszczeń ODN
 • Ewidencja wejść i wyjść do pomieszczenia pok. 232
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia w jednostce użytkującej
 • Ewidencja pomocnicza

 

       Wydział Prewencji

 • Dziennik korespondencji,
 • Książka doręczeń,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • Zeszyt delegacji służbowych,
 • Książka nadzoru nad bronią,
 • Książka wydania broni,
 • Książka stanu sprzętu uzbrojenia w jednostce zaopatrywanej.

 

       Sztab Policji

 • Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTelP
 • Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTelP - poufne
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Dziennik Stanowiska Komputerowego – ODN
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskiem systemowym ODN
 • Ewidencja kart zbliżeniowych wydawanych policjantom i pracownikom Policji KWP w Poznaniu
 • Ewidencja kart zbliżeniowych :Wizyta WOIN i Sztab KWP”
 • Książka ewidencji kluczy (sekretariat KWP)
 • Ewidencja faksów (do dyspozycji SK- dyżurni)
 • Rejestr wydawania kluczy od Sali konferencyjnej
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu
 • Książka doręczeń
 • Książka inwentarzowa księgozbioru
 • Dziennik pracy administratora OPAL,SUŁTelp,SUŁTelp-poufne,ODN
 • Rejestr ewidencji pojazdów wjeżdżających na teren KWP w Poznaniu
 • Książka dyspozytora (BP ul. Podolańska)
 • Książka dyspozytora (BP ul. Mansfelda)
 • Książka stanu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej
 • Książka przebiegu służby dyżurnego przepustek KWP w Poznaniu ul. Mansfelda
 • Książka przebiegu służby dyżurnego przepustek KWP w Poznaniu ul. Podolańska
 • Książka przebiegu służby dyżurnego (recepcja)
 • Książka wydawania i zdawania broni z pododdziału
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka depozyt (Sztab Policji KWP)
 • Książka kontroli zewnętrznej
 • Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych  „Wizyta”
 • Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych „Interesant”         
 • Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa na stanowisku Kierowania
 • Książka ewidencji kluczy (recepcja)
 • Książka ewidencji kluczy (były komisariat autostradowy)
 • Książka ewidencji kluczy (dyżurny KWP)
 • Książka ewidencji kluczy (Sztab Policji KWP)
 • Zeszyt ewidencji radiostacji nasobnych wydanych do służby
 • Książka wydania karty na A2
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Ewidencja osób przebywających po godzinach pracy na terenie KWP w Poznaniu

 

       Wydział Ruchu Drogowego

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja kluczy
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Lista obecności
 • Dziennik podawczy korespondencji niejawnej
 • Dziennik Decyzji Administracyjnych
 • Dziennik przepisów MSW i KGP
 • Dziennik przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Dziennik przepisów naczelnika WRD KWP
 • Książka zadań i odpraw kierownictwa WRD KWP
 • Rejestr szkód
 • Zlecenia napraw pojazdów służbowych
 • Zeszyt czynności nadzorczych prowadzonych przez WRD KWP
 • Książka nadzoru nad bronią
 • Książka wydania broni
 • Księga Druków Ścisłego zarachowania
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach
 • Książka ewidencji notatników służbowych
 • Pokwitowania zatrzymanych dokumentów -Mandaty karne
 • Rejestr zabezpieczonych lub zniszczonych materiałów WRD KWP
 • Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniami: alko sensor, alkoąuant,
 • Książka pracy przyrządów pomiarowych : przepuszczalności światła, sonometr DLM, analizator spalin, dymomierz, laser TruCAM,  Videorejestrator

       Wydział Konwojowy

 • Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu
 • Dzienniki przepisów: KWP, KGP i innych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka służby konwojowej
 • Książka służby konwojowej wartości pieniężnych i muzealiów
 • Książka odpraw i przebiegu służby
 • Książka doprowadzeń osób
 • Książka dyspozytora
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka ewidencji wydawanego sprzętu uzbrojenia
 • Książka depozytu broni
 • Książka poleceń służbowych dla funkcjonariuszy
 • Książka ewidencji: sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, techniki  Policyjnej
 • Książka kontroli broni
 • Książka kontroli PID
 • Książka wizyt lekarskich w PID
 • Książka przebiegu służby
 • Książka koordynacji doprowadzeni, konwojów realizowanych w WK KWP w Poznaniu po godzinach urzędowania dyżurnego WK oraz w dni wolne i święta
 • Książka przebiegu służby wychowawcy
 • Książka ewidencji nieletnich umieszczonych w PID
 • Książka kontroli wydziału
 • Książka rozpoznania minersko- pirotechnicznego
 • Książka sprawdzeń w systemie KSIP
 • Ewidencja przydzielonych notatek służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja pieczęci i ich odcisków
 • Ewidencja wypadków i kolizji sprzętu transportowego Wydziału Konwojowego
 • Ewidencja wystawionych skierowań na badania lekarskie policjantów i pracowników Policji
 • Ewidencja sprzętu uzbrojenia w użytkowaniu WK
 • Ewidencja pobranych kart FLOTA
 • Ewidencja pobranych radiotelefonów
 • Ewidencja kontroli wejść i wyjść oraz przebywania w wydzielonej strefie  ochronnej
 • Ewidencja administratorów i użytkowników przetwarzających dane przy rozliczaniu bloczków mandatowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja upoważnień danych osobowych w zbiorze „Niebieska karta”
 • Ewidencja czasu służby i nadgodzin funkcjonariuszy
 • Ewidencja procedury testu iskry
 • Rejestr ewidencji książek, dzienników do dokumentacji jawnej
 • Rejestr wydanych delegacji służbowych
 • Rejestr zleceń naprawy pojazdów służbowych
 • Rejestr funkcjonariuszy korzystających z pokoju OZZ KP Poznań-Nowe Miasto
 • Rejestr wydania notatników służbowych
 • Rejestr wydawania do służby telefonów komórkowych
 • Rejestr ewidencji i wydawania kart zbliżeniowych
 • Rejestr zbiorów bibliotecznych
 • Rejestr zawartych umów o odpowiedzialności materialnej
 • Rejestr interwencji policyjnych
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań  zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Rejestr wydanych środków przymusu bezpośredniego
 • Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby
 • Rejestr prowadzonych postępowań szkodowych
 • Rejestr pobierania kluczy - wtórników do szaf metalowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • Rejestr pobytu osób na terenie PID w Poznaniu
 • Rejestr skarg i próśb nieletnich
 • Rejestr pobranych kluczy do miejsc parkingowych
 • Rejestr wydawanego wyposażenia policyjnego
 • Rejestr wypracowanych nadgodzin w ramach planowanych dyżurów domowych Pełnionych przez kierowników komórek organizacyjnych
 • Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 • Skorowidz nieletnich PID
 • Zeszyt wydanych upoważnień funkcjonariuszy
 • Zeszyt odpraw
 • Zeszyt wydawanych nawigacji GPS
 • Kontrolka pism niejawnych
 • Księga kasowa
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Grafiki służby funkcjonariuszy
 • Listy obecności funkcjonariuszy

 

       Wydział Postępowań Administracyjnych

 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej - Uzbrojenie i technika   specjalna
 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej - kwaterunek
 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej - łączność i informatyka
 • Rejestr wniosków o wydanie licencji detektywa
 • Rejestr wydanych licencji detektywa
 • Rejestr decyzji detektywa
 • Rejestr uprzednich zgód przewozowych oraz zgód na wywóz broni poza UE
 • Dziennik przepisów
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka stanu uzbrojenia WPA
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Rejestr przekazanej do zniszczenia broni długiej
 • Książka stanu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej
 • Zeszyt odpraw wydziału
 • Rejestr koordynacji, ewidencja pomocnicza II
 • Ewidencja wejść i wyjść - strefa ochronna WPA
 • Ewidencja depozytów broni i amunicji
 • Rejestr wniosków-pracownik zabezpieczenia technicznego
 • Ewidencja depozytów broni i amunicji
 • Ewidencja kluczy Strefa II
 • Książka kontroli WPA
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Ewidencja depozytów Broni i Amunicji
 • Rejestr notatników służbowych
 • Książka ewidencji pieczęci WPA
 • Ewidencja depozytów broni i amunicji
 • Ewidencja broni krótkiej i amunicji przyjętej do zniszczenia
 • Ewidencja depozytów broni i amunicji
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka dyspozytora
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu pionu
 • Książka doręczeń sekretariatu
 • Księga druków ścisłego zarachowania II
 • Księga druków ścisłego zarachowania III
 • Księga druków ścisłego zarachowania III
 • Księga druków ścisłego zarachowania III
 • Rejestr wydanych zaświadczeń na zakup broni
 • Rejestr wydanych zaświadczeń na zakup broni
 • Rejestr wniosków pracowników ochrony fizycznej
 • Rejestr dopuszczeni do posiadania broni
 • Rejestr RWP V
 • Księga druków ścisłego zarachowania II
 • Rejestr koordynacji, ewidencja pomocnicza III
 • Rejestr RWP II
 • Rejestr wniosków osób ubiegających się o pozwolenie na broń, EKB, kartę rejestracyjną
 • Książka ewidencji kluczy
 • Rejestr RWP III
 • Księga druków ścisłego zarachowania III
 • Rejestr wydanych zaświadczeń na zakup broni
 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej – kwaterunek

 

      Wydział Kontroli

 • Książka kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • Centralny rejestr upoważnień do kontroli i audytu (CRUKA)
 • Dziennik korespondencji sekretariatu Wydziału Kontroli
 • Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 • Książka doręczeń
 • Wykaz przesyłek nadanych
 • Wykaz przesyłek poleconych
 • Wykaz przesyłek wydanych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja czasu służby / pracy
 • Ewidencja nadgodzin
 • Ewidencja wyjść prywatnych
 • Ewidencja delegacji
 • Rejestr skarg („0510”)
 • Rejestr wniosków, listów i anonimów („0511”)
 • Ewidencja skarg, wniosków, listów i anonimów przekazanych („052”)
 • Rejestr przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Zeszyt odpraw służbowych

 

       Wydział Kadr i Szkolenia

 • Centralny rejestr doboru kandydatów
 • Ewidencja rozkazów personalnych Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Poznaniu
 • Ewidencja rozkazów i zarządzeń organizacyjnych  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Ewidencja etatów policyjnych i cywilnych województwa wielkopolskiego
 • Książka doręczeń
 • Ewidencja kluczy
 • Rejestr decyzji i postanowień  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Rejestr orzeczeń  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Poznaniu
 • Rejestr legitymacji pracowników cywilnych
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych
 • System wydawania legitymacji policyjnych
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 • System SWOP
 • Wykaz jednostek broni będących na stanie pododdziału
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Rejestr delegacji służbowych/poleceń wyjazdu
 • Zeszyt odpraw służbowych/narad Wydziału Kadr i Szkolenia KWP  w Poznaniu
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja mienia
 • Lista obecności
 • Ewidencja nośników pamięci typu PENDRIVE
 • Rejestr nadania ID pracowników i funkcjonariuszy województwa wielkopolskiego
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Ewidencja skierowań na komisje lekarskie
 • Rejestr refundacji za okulary
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o nabyciu uprawnień do użytkowania urządzenia przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej TASER
 • Rejestr doskonalenie zawodowe lokalne w zakresie posługiwania się bronią palną bocznego zapłonu kal. 5,6 mm.\
 • Rejestr doskonalenie zawodowe lokalne w zakresie posługiwania się strzelbą kal. 12 i użycia amunicji z pociskami niepenetrującymi przez pododdział zwarty Policji,
 • Rejestr dosk. zawod. lokalne z pistoletu maszynowego,
 • Rejestr doskonalenie zawodowe lokalne z podstaw strzelania ze strzelby gładkolufowej,
 • Rejestr doskonalenie zawodowe lokalne w zakresie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem karabinu maszynowego,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń z zakresu recertyfikacji uprawnień ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń doskonalenia zawodowego dla absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego
 • Rejestr wyd. zaświadczeń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych KSI.
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Rejestr ubytków (Biblioteka)
 • Książka depozytu broni
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka ewidencji uzbrojenia
 • Książka ewidencji uzbrojenia wg numerów
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o nabyciu uprawnień do użytkowania pałki służbowej teleskopowej 

 

    Wydział Komunikacji Społecznej

 • Dzienniki przepisów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Adm.
 • Dzienniki przepisów Komendanta Głównego Policji
 • Dziennik przepisów innych resortów
 • Dziennik korespondencyjny Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka
 • Centralny Rejestr Pełnomocnictw  -  wersja elektroniczna
 • Centralny Rejestr Upoważnień   -  wersja elektroniczna
 • Centralny Rejestr Upoważnień do Czynności Nadzorczych  - wersja elektroniczna
 • Ewidencja rozkazów nagrodowych KWP
 • Rejestry ewidencji książek, dzienników … dla dokumentacji jawnej
 • Dziennik korespondencji sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Ewidencja faktur
 • Ewidencja zaproszeń
 • Rejestr przesyłek wpływających
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka pobieranych kluczy w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Dziennik korespondencji Pełnomocnika KWP do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu
 • Ewidencja zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
 • Listy obecności policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Ewidencja delegacji policjantów i pracowników
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • Ewidencja wydawanych upominków i gadżetów reklamowych przez KWP wersja elektroniczna
 • Zeszyt listów zwrotnych
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- łączności i informatyki
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- stołówkowo- kuchenny
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- kwaterunkowy, gospodarczy, kulturalno- oświatowy, sportowy
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- sprzęt techniki policyjnej i biurowej; wyposażenie specjalne i umundurowanie
 • Książka ewidencji kluczy Sali Konferencyjnej
 • Rejestr użytkowników salki nr 15
 • Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu

 

Sekretariaty Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

 • Lista obecności Kierownictwa
 • Lista obecności pracowników
 • Ewidencja sprzętu w jednostce użytkującej umundurowanie i sprzęt kuchenny
 • Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych kierownictwa
 • Delegacje

 

       Kancelaria Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu         

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń
 • Książka do pism niejawnych
 • Książka wpływu/ wypływu teczek WPA
 • Książka faksów
 • Zeszyt relacji WKWP

       Wydział Finansów

 • Dziennik korespondencyjny
 • Rejestr przesyłek wpływających
 • Rejestr przesyłek wychodzących
 • Ewidencja czasu pracyy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka pobierania kluczy
 • Lista obecności pracowników 
 • Ewidencja delegacji
 • Książka ewidencji sprzętu 
 • Księgi druków ścisłego zarachowania
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja upoważnień do KSI
 • Książka ewidencji pieczęci i stępli

 

       Wydział Transportu

 • Dziennik Korespondencyjny
 • Dziennik przepisów 
 • Książka doręczeń
 • Rejestr wydatków z art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 10 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Rejestr umów dot. mycia pojazdów słuzbowych
 • Rejestr umów dot. naprawy pojazdów słuzbowych
 • Rejestr umów dot. handlowania pojazdów służbowych oraz do celów procesowych
 • Rewjestr umów dot. parkowania pojazdów, ch części i innych przedmiotów do celów procesowych
 • Ewidencja wystawianych zleceń na naprawy w podmiotach zewnętrzynch
 • Ewidencja wydanych kartm na przejaz autostradą A-2
 • Ewidencja zleceń na naprawy
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja przydzielonych nr rejestracyjnych
 • Ewidencja postępowań szkodowych-elektroniczna
 • Elektroniczna ewidencja kart paliwowych
 • Elektroniczna ewidencja umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi
 • Elektroniczna ewidencja sprzętu transportowego KWP w Poznaniu
 • Ewidencja wpływajacych faktur

 

       Wydział Zaopatrzenia

 • Sprzęt medyczny i wyposażenie
 • Rejestr kart mundurowych
 • Upoważnienia
 • Książka doręczeń
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Zeszyt odpraw
 • Dziennik korespondencji
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka magazynowa: sprzęt, amunicja, broń
 • Rejestr korespondencji wpływającej (faktury)
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu przeciwpożarowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kulturalno-oświatowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kulturalno-oświatowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu gospodarczego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu sportowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu przeciwpożarowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu gospodarczego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu sportowego
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu – sprzętu stołówkowo kuchennego
 • Zeszyt spisu sprzętu stołówkowo-kuchennego dotyczący ewidencji głównej KWP
 • Zeszyt spisu sprzętu stołówkowo-kuchennego dotyczący ksiąg ewidencji głównej KWP/KPP
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. Wielkopolskiego sprzęt stołówkowo kuchennego
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- sprzęt warsztatowy KWP
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu sprzęt warsztatowy KMP/KPP
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego  (Baza mag. Piła)
 • Książka ewidencji śr. higieny osobistej
 • Książka ewidencji przedmiotów zaopatrzenia mundurowego „ZN”
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia mundurowego
 • Książka zleceń naprawy broni
 • Książka środków trwałych- maszyny
 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego- narzędzia
 • Książka kontroli OWR KWP Poznań
 • Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia

       

          Wydział Inwestycji i Remontów

 • Dzienniki korespondencyjne
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Książka doręczeń
 • Rejestr decyzji administracyjnych
 • Dziennik przepisów - tytuły wykonawcze
 • Rejestr korespondencji wpływającej - faktury
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji materiału w jednostce użytkującej
 • Ewidencja sprzętu łączności i informatyki
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka odpraw i narad Naczelnika Wydziału
 • Książka wydawania sprzętu uzbrojenia
 • Książka depozytu broni
 • Rejestr oświadczeń mieszkaniowych
 • Rejestr asygnat przychodowych
 • Rejestr asygnat rozchodowych
 • Rejestr kartotek magazynowych
 • Wykaz mieszkań służbowych ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja trwałego zarządu.

 

       Wydział Łączności i Informatyki

 • Asygnaty MT/OTPS
 • Dziennik faktur
 • Dziennik przebiegu służby
 • Dziennik przepisów KGP i MSWiA
 • Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Dzienniki korespondencyjne 
 • Dziennik stanowiska ODN
 • Dziennik pracy administratora technicznego
 • Ewidencja pieczątek
 • Ewidencja nabycia towarów i usług
 • Ewidencja nadgodzin policjantów i pracowników cywilnych
 • Ewidencja projektów umów, które są przekazywane do Wydziału Finansów, Sekcji ds. Zamówień Publicznych, Zespołu Radców Prawnych
 • Ewidencja pracy na wolnym powietrzu
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja skierowań na badania profilaktyczne
 • Karta na okaziciela na parkowanie
 • Książki ewidencji materiału łączności i informatyki
 • Książki ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • Książka wydawania broni
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka depozytu broni
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji kluczy Wydziału
 • Książka ewidencji kluczy ODN
 • Książka ewidencji przesyłek pocztowych
 • Książka wydatków rzeczowych
 • Książka wyjść w godzinach pracy
 • Księgi środków trwałych
 • Listy obecności
 • Rejestr asygnat
 • Rejestr umów
 • Rejestr wniosków dot. kart PKI oraz KSD
 • Rejestr wniosków uprawnień do dostępu do systemów teleinformatycznych
 • Zeszyt delegacji
 • Zeszyt narad wydziału
 • Zeszyt przepustek na samochód służbowy

 

        Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych         

 • Dziennik ewidencji wykonawczych dokumentów
 • Rejestr wydania kluczy do stanowiska ODN
 • Ewidencja akt udostępnionych
 • Ewidencja policjantów/pracowników skierowanych na badania
 • Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych – Archiwum
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych funkcjonariuszy
 • Lista obecności
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Rejestr zbiorów bibliotecznych
 • Książka doręczeń
 • Rejestr ankiet bezpieczeństwa osobowego
 • Rejestr sprawdzeń do Biura Ewidencji i Archiwum ABW w Warszawie
 • Zeszyt odpraw
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik ewidencyjny
 • Rejestr przesyłek nadawczych
 • Rejestr korespondencji wypływającej
 • Rejestr dzienników ewidencji i teczek
 • Ewidencja użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIS, VIS)
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • Ewidencja osób wchodzących i wychodzących ze „Strefy Bezpieczeństwa II”
 • Ewidencja pomocnicza rzeczowych składników majątkowych z zakresu transportu
 • Ewidencja worków zawierających dokumentację przeznaczoną do zniszczenia – Archiwum
 • Książka ewidencji sprzętu z Wydziału Łączności i Informatyki
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 • Ewidencja pobranych kluczy- Taborowa
 • Ewidencja pobranych kluczy- Podolańska
 • Książka ewidencji wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, techniki policyjnej i biurowej, uzbrojenia, kuchenny oraz specjalny
 • Książka wyjść w godzinach pracy
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Rejestr wydanych upoważnień dostępu do informacji niejawnych oznaczonych „zastrzeżone”
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających
 • Rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających
 • Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających
 • Dziennik wejścia/ wyjścia do pokoju nr 166 KWP w Poznaniu
 • Dziennik stanowiska komputerowego SNP
 • Zeszyt czynności administracyjnych
 • Dziennik zdarzeń administratora- zbiory
 • Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" i "BE"
 • Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum KWP w Poznaniu
 • Rejestr  akt przekazanych kat. A
 • Rejestr spisu akt przekazanych z Archiwum KWP w Poznaniu do dalszego prowadzenia

 

       Wydział do walki z Cyberprzestępczością

 • Zeszyt Odpraw
 • Książka Wydania Broni
 • Rejestr Teczek Operacyjnych
 • Rejestr Teczek Operacyjnego Sprawdzenia
 • Dziennik Korespondencji Sekretariatu
 • Delegacje Służbowe
 • Ewidencja pieczątek i referentek
 • Biblioteka
 • Książka Doręczeń
 • Książka Ewidencji Kluczy
 • Ewidencja Wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja czasu służby (pracy w godz. nadliczbowych)
 • Dziennik Stanowiska ODN nr 1
 • Dziennik Stanowiska ODN nr 2

 

       Wydział Psychologów

 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych (psycholodzy zamiejscowi)
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych (Poznań)
 • Ewidencja mienia powierzonego
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja zbioru książek
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr kandydatów w doborze wewnętrznym
 • Rejestr kandydatów do służby w Policji
 • Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej
 • Rejestr policjantów i pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencje kryzysowe lub prowadzono psychoterapię
 • Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno- rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych lub administracyjno- porządkowych
 • Rejestr delegacji

 

       Sekcja ds. Zamówień Publicznych

 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja godzin nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr obiegu umów
 • Rejestr Postępowań Zamówień Publicznych
 • Zeszyt Odpraw
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (sprzęt informatyczny)


       Wydział Prawny

 • Dziennik korespondencyjny 
 • Dziennik przepisów
 • Rejestdecyzji Administracyjnych Odmownych i Umorzeń Postępowań
 • Rejestr Petycji
 • Ewidencja umów
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce 
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Lista obecności 
 • Ewidencja mienia powierzonego
 • Zbiór danych osobowych stanowiących repertorium sprawprowadzonych w tutejszym wydziale

 

       Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka

 • Książka wydanych certyfikatów „Prawa człowieka w zarządzaniu Policją”

(obsługa kancelaryjno – biurowa w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu)

 

        Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego

        (obsługa kancelaryjno – biurowa w Wydziale Kontroli KWP w Poznaniu)

 

        Zespół do spraw Inwentaryzacji

 • Dziennik korespondencyjny
 • Księga druków ścisłego zarachowania

 

       Zespół do spraw Funduszy Pomocowych

 • Rejestr korespondencji przekazywanej do Zespołu ds. Funduszy Pomocowych

 

       Komisariat Wodny Policji w Poznaniu

 • Książka nadzoru nad służbą
 • Książka dyspozytora – pojazdy
 • Książka dyspozytora – łodzie
 • Rejestr wydawanych przedmiotów
 • Rejestr badań analizatorem wydechu
 • Dziennik korespondencji
 • Książka doręczeń przesyłek
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania : pokwitowania, mandaty
 • Rejestr Notatników służbowych
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka odpraw roboczych
 • Dziennik przepisów – decyzji Komendanta Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu
 • Książka kontroli zewnętrznej
 • Książka kontroli
 • Dziennik pracy psa służbowego
 • Lista obecności
 • Książka stanu sprzętu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja użycia lub wykorzystania przedmiotu do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja kopiowania i przekazywania materiału audio video z SAP
 • Ewidencja zgrania materiału audio video z SAP
 • Ewidencja uwag i usterek dot. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej

 

       Oddział Prewencji Policji w Poznaniu 

 • Książka przebiegu służby dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka przebiegu służby ochronnej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka/rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów poręcznych przydzielonych dla służby ochronnej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Rejestr wydawania i zdawania kart dostępowych uprawniających do wejścia do KWP Poznań
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji kluczy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji kluczy Wydziały KWP
 • Książka ewidencji kluczy CBŚ
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 103 strefa ochronna druga Dyżurny OPP w Poznaniu
 • Książka ewidencji osób przebywających na terenie Oddziału Prewencji Policji poza godzinami pracy
 • Książka ewidencji kluczy – pomieszczenia techniczne Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka wydania broni Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka depozytu broni  Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka depozytu broni dla policjantów innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Książka depozytu broni dla funkcjonariuszy innych służb mundurowych
 • Książka kontroli zewnętrznej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka poleceń służbowych – Dyżurny Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020-A 122072  – Dyżurny Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka przebiegu służby Dyspozytora Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka wjazdów i wyjazdów pojazdów służbowych
 • Książka wjazdów i wyjazdów pojazdów cywilnych
 • Ewidencja wejść i wyjść na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Biura Przepustek Oddziału Prewencji Policji  w Poznaniu
 • Książka nadzoru nad bronią palną policjantów OPP w Poznaniu
 • Książka wydawania i zdawania sprzętu dodatkowego u Dyżurnego OPP
 • Książka wydania broni palnej i amunicji przydzielonej jednostce Policji lub komórce, policjantom OPP w Poznaniu – broń długa
 • Książka wydania broni zdawanej na przechowywanie z pododdziałów
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu Alco-Sensor IV 047338
 • Rejestr badań analizatorem wydechu Alcoquant A-405495
 • Rejestr badań analizatorem wydechu Alcoquant 6020 A-116546
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – test iskry
 • Ewidencja uwag i usterek dot. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej jednostek zasilających oraz ich systemów
 • Ewidencja użycia lub wykorzystania przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu
 • Dziennik podawczy dla korespondencji niejawnej
 • Dziennik ewidencji przepisów Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Ewidencja pieczęci, stempli, referentek i ich odciski
 • Książka kontrolnego służby Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 111 strefa ochronna II - stanowisko ODN
 • Dziennik stanowiska komputerowego
 • Książka odpraw Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik podejmowanych i wydawanych poleceń Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik szkolenia – Grupa Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych Oddziału Prewencji Policji  w Poznaniu
 • Książka pomocnicza ewidencji zużycia MPiS Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka pomocnicza stanu magazynowego MPiS Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt łączności i informatyki Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom I
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt łączności i informatyki Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom II
 • Książka wydania broni z magazynu OPP w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - MOSSBERG i 7,62 SKS
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 7,62 KbK AKMS
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 9mm P-99 WALTHER
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - P-64 i P-83
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom I
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom II
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom III
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom IV
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – kwaterunek, sprzęt gospodarczy i p.poż Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt stołówkowo-kuchenny Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - mundurówka Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - Tom I
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kulturalno-oświatowy  Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom II
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt szkoleniowo-sportowy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - technika policyjna Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - technika biurowa Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga druków ścisłego zarachowania - bloczki mandatowe Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga druków ścisłego zarachowania - notatniki służbowe Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga kasowa Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga magazynowa sprzętu kwaterunkowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga magazynowa sprzętu żywnościowego i techniki policyjnej Oddziału Prewencji Policji       w Poznaniu
 • Księga magazynowa sprzętu mundurowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga sprzętu magazynu kwaterunkowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Księga druków ścisłego zarachowania – dowody wpłat
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 215 strefa ochronna II
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii I
 • Książka odpraw służbowych – Kompania I
 • Książka kontrolnego służby – Kompania I
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/1973/068228/18 – Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania I
 • Książka depozytu broni – Dowództwo I Kompania
 • Książka depozytu broni – Pluton I Kompania I
 • Książka depozytu broni – Pluton II Kompania I
 • Książka depozytu broni – Pluton III Kompania I
 • Książka depozytu broni – Pluton IV Kompania I
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – I Kompania
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – I Kompania
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – test iskry
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania I
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania I
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton I Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton II Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton III Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton IV Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania I
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania I
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Kompania I
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Kompania I
 • Rejestr notatek służbowych – Kompania I
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii I
 • Dziennik podawczy – Kompania I
 • Ewidencja kopiowanie i przekazywanie zarejestrowanego materiału systemu rejestracji audio-video – Kompania I
 • Ewidencja czynności anonimizacji materiałów systemu RAW – Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału (wyjazdowa) – Kompania I
 • Książka wydania kamer nasobnych – Kompania I
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 303 strefa ochronna II – Kompania I
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii II
 • Książka odpraw służbowych – Kompania II
 • Książka kontrolnego służby – Kompania II
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości  Alco-Sensor IV - PL/2076/068126/18– Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania II
 • Książka depozytu broni – Dowództwo II Kompania
 • Książka depozytu broni – Pluton I Kompania II
 • Książka depozytu broni – Pluton II Kompania II
 • Książka depozytu broni – Pluton III Kompania II
 • Książka depozytu broni – Pluton IV Kompania II
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – II Kompania
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – II Kompania
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – test iskry
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania II
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania II
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton I Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton II Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton III Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton IV Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania II
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania II
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe –  Kompania II
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – uzbrojenie – Kompania II
 • Rejestr notatek służbowych – Kompania II
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii II
 • Dziennik podawczy – Kompania II
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 204 strefa ochronna II – Kompania II
 • Rejestr wydania i zdania AlkoSensora – Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności Dowództwa Kompanii II
 • Książka wydawania i zdawania kamer nasobnych – Kompania II
 • Zeszyt ewidencji notatek Kompanii II
 • Książka zdawania do naprawy środków łączności ze stanu Kompanii II
 • Ewidencja kopiowanie i przekazywanie zarejestrowanego materiału systemu rejestracji audio – video – Kompania II
 • Ewidencja czynności anonimizacji materiałów systemu RAW – Kompania II
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii III
 • Książka odpraw służbowych – Kompania III
 • Książka kontrolnego służby – Kompania III
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości
 • Alco-Sensor IV - PL/1890/068309/18– Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania III
 • Książka depozytu broni – Dowództwo III Kompania
 • Książka depozytu broni – Pluton I Kompania III
 • Książka depozytu broni – Pluton II Kompania III
 • Książka depozytu broni – Pluton III Kompania III
 • Książka depozytu broni – Pluton IV Kompania III
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – III Kompania
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – III Kompania
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania III
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania III
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton I Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton II Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton III Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton IV Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania III
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania III
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Kompania III
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Kompania III
 • Ewidencja pobierania AlkoSensora – Kompania III
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii III
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 309 strefa ochronna II – Kompania III
 • Ewidencja kopiowanie i przekazywanie zarejestrowanego materiału audio-video – Kompania III
 • Ewidencja czynności anonimizacji materiałów systemu RAW – Kompania III
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii IV
 • Książka odpraw służbowych – Kompania IV
 • Książka kontrolnego służby – Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania IV
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania IV
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania IV
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania terminali nasobnych – Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania IV
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii IV
 • Książka depozytu broni – Dowództwo IV Kompania
 • Książka depozytu broni – Pluton I Kompania IV
 • Książka depozytu broni – Pluton II Kompania IV
 • Książka depozytu broni – Pluton III Kompania IV
 • Książka depozytu broni – Pluton IV Kompania IV
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – IV Kompania
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – IV Kompania
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 104 strefa ochronna II – Kompania IV
 • Książka/Rejestr wydawania i zdania analizatora wydechu Alco-Quant 6020 – Kompania IV
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu  w wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020 – A 402394 – Kompania IV
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w  wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020 – A 400246 – Kompania IV
 • Ewidencja notatek służbowych – Kompania IV
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania IV
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Kompania IV 
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Kompania IV
 • Rejestr ewidencji kopiowania i przekazywania zarejestrowanego materiału systemu rejestracji audio-video – Kompania  IV
 • Rejestr ewidencji czynności anonimizacji materiałów systemu RAW; awarii i uszkodzeń systemu rejestracji audio-video (komponenty infrastruktury systemu w tym stanowiska dostępowe, ładowarki, macierze oraz kamery nasobne) – Kompania IV
 • Książka wydania kamery nasobnej Kompania IV
 • Rejestr procedury przeprowadzenia testu iskry przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej Kompania IV
 • Rejestr ewidencji użycia lub wykorzystania; uwag i usterek przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej Kompania IV
 • Ewidencja notatek służbowych gorące uczynki i poszukiwani Kompania IV
 • Książka wydania terminali doręcznych Pluton I Kompania IV
 • Książka wydania terminali doręcznych Pluton II Kompania IV
 • Książka wydania terminali doręcznych Pluton III Kompania IV
 • Książka wydania terminali doręcznych Pluton IV Kompania IV
 • Rejestr wydawania i zdawania notatników służbowych – I i II Pluton Prewencji
 • Dziennik podawczy – I i II Pluton Prewencji
 • Ewidencja zwolnień lekarskich – I i II Pluton Prewencji
 • Książka ewidencji notatek służbowych – I i II Pluton Prewencji
 • Dziennik szkolenia – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/1116/056104/08 Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty )– Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Rejestr notatników służbowych Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Plutonu Przewodników Psów Służbowych
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 1 strefa ochronna II – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka zbiórek – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Orzeł”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Oberek”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Lador”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Jarot”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „ Regis”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Nargos”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Jarges”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Naro”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Nabel”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Nasir”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Linos”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Nanson”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Maniak”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Rzep”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Hugo”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Jakir”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Piorun”
 • Dziennik pracy psa służbowego policji „Neron”
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton Wzmocnienia
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia – Pluton Wzmocnienia
 • Książka wydania broni z pododdziału – AWGŁ – Pluton Wzmocnienia
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – Pluton Wzmocnienia
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – Pluton Wzmocnienia
 • Książka ewidencji kluczy – Pluton Wzmocnienia
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Pluton  Wzmocnienia
 • Rejestr notatników służbowych – Pluton Wzmocnienia
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton Wzmocnienia
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton Wzmocnienia
 • Dziennik szkolenia – Pluton Wzmocnienia
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Pluton Wzmocnienia
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Pluton  Wzmocnienia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Pluton Wzmocnienia
 • Książka kontrolnego służby – Pluton Wzmocnienia
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 1 strefa ochronna II – Pluton Wzmocnienia
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Plutonu Wzmocnienia
 • Zeszyt wydawania leków narkotycznych i psychotropowych – Zespół Medyczny
 

       Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Poznaniu

 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu jednorazowego
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji sprzętu sportowego
 • Książka ewidencji sprzętu narzędziowego
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji broni
 • Książka wydawania sprzętu pirotechnicznego
 • Skorowidz uzbrojenia
 • Książka  ewidencji techniki policyjnej
 • Książka ewidencji sprzętu kuchennego
 • Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • Książka wydawania broni z pododdziału
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka  ewidencji delegacji
 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów MSW
 • Ewidencja osób upoważnionych do stanowisk dostępowych
 • Książka doręczeń
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Zeszyt odpraw
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja upoważnień do KSI

 

        Wydział ds. Odzyskiwania Mienia

 • Dziennik korespondencyjny 
 • Ewidencja wyjść służbowych/prywatnych
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Lista obecności
 • Ewidencja wejść i wyjść służbowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr poleceń wyjazdu służbowego
 • Ewidencja przydziału wody pitnej
 • Książka wydania broni 
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Wykaz przesyłek wydanych
 • Wykaz przesyłek nadanych
 • Książka nadawcza - przesyłki polecone
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja zbiorów bibliotecznych
 • Ewidencja stempli i pieczęci
 • Książka dyspozytora
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej

 

        Zespół Ochrony Pracy

 • Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby KWP i Poznaniu, KMP/KPP woj. wielkopolskiego
 • Rejestr wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby KWP w Poznaniu KMP/KPP woj. wielkopolskiego
 • Rejestr wypadków przy pracy KWP w Poznaniu KMP/KPP woj. wielkopolskiego
 • Rejestr wypadków w drodze do miejsca pracy lub w drodze powrotnej z pracy KWP w Poznaniu KMP/KPP woj. wielkopolskiego

 

        Wydział do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 • Dziennik korespondencji
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książa ewidencji kluczy
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Delegacje
 • Listy obecności
 • Książka doprowadzeń osób
 • Książka służby konwojowej
 • Książka wydania broni
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Dziennik stanowiska komputerowego 
 • Dziennik pracy administratora ODN
 • Rejestr wejść i wyjść do pomieszczenia
 • Dziennik wejścia do strefy ochronnej II
 • Dziennik pracy administratora
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia w jednostce użytkowej
 • Ewidencja zgrania a/v
 • Ewidencja procedury testu Iskry, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomoca energii elektrycznej
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wydanego policjantom

         Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Ewidencja wejść i wyjść
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka dystrybutora
 • Ewidencja pobrania kluczy do pomieszczeń 
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji osób zatrzymanych
 • Książka broni
 • Lista obecności
 • Zeszyt odpraw
 • Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • Wykaz przesyłek nadanych
 • Wykaz przesyłek poleconych
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Ewidencja sprzętu w użytkowaniu

 

 

                                         

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.05.2015
Data modyfikacji : 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Marek Rowecki
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry