Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych


ARCHIWUM  KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w POZNANIU

podlega pod
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
Tel. 47 77 153 40

fax 47 77 140 60


Adres siedziby:
Archiwum KWP w Poznaniu
ul. Podolańska 52
60-626 Poznań
tel. 47 77 138 22,

fax  47 77 138 23

   
Archiwum KWP w Poznaniu nadzoruje i koordynuje działalność archiwalną składnic archiwalnych 31 jednostek powiatowych i miejskich Policji województwa wielkopolskiego.
Zbiór archiwalny zgromadzony w archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podporządkowany jest Ministrowi Spraw Wewnętrznych i obejmuje akta wytworzone od 1956 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Oddział w Łodzi.

 

Podstawowym zakresem działań archiwum KWP w Poznaniu, jest obsługa własnej instytucji, poprzez wykonywanie następujących zadań:

 •     gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,
 •     wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,
 •     sporządzaniu kserokopii dokumentów,
 •     prowadzenie działalności informacyjnej,
 •     udostępnianie materiałów archiwalnych.

 

Dokumentację zgromadzoną w archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu udostępnia się do celów:

 •     służbowych,
 •     naukowo-badawczych,
 •     publicystycznych i innych.

 
W celu uzyskania pozwolenia wglądu do akt archiwum Policji, należy złożyć pisemny wniosek do Naczelnika Wydziału ds. Ochrony informacji Niejawnych KWP w Poznaniu.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej , który powinien zawierać:
- imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
- nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
- określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia,
- cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

 •     W przypadku udostępnienia akt do celów naukowo - badawczych wymaga się od zainteresowanej osoby przedłożenia zaświadczenia z uczelni.
 •     Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.  
 •     Wiadomości uzyskane z udostępnianej dokumentacji nie mogą być wykorzystywane w sposób lub w celach naruszających obowiązujące prawo.
 •     Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.
 •     Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Akta udostępnia się wyłącznie w siedzibie Archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Poznaniu, w obecności pracownika archiwum.

 

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określa:

 • Ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U.  poz. 566)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych ( Dz. U. 2011 Nr 196 poz. 1161)
 • Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA 2008 Nr 9 poz.42)
 • Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP 2008 Nr 16, poz.95 z późn. zm.)

       

 Archiwum KWP w Poznaniu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Ograniczenia stosowania RODO:


Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy
     z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:

-   art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której
    dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując
    ingerencji w materiały archiwalne;
-  18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania
    z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w
    tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku
    nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
-   wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane
    dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za
    pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

Metryczka

Data publikacji : 09.02.2009
Data modyfikacji : 18.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Sobczak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Garstka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry