Deklaracja dostępności - Deklaracja dostepności - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Policja Wielkopolska i niniejszej strony BIP

Data publikacji strony internetowej: 3 stycznia 2011 r. 

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,  że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Strona internetowa BIP jest w formie tekstowej. Nie zawiera żadnych materiałów audiowizualnych i jest zgodna z ustawą.

Oświadczenie sporządzono w dniu 30.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest mł. insp. Andrzej Borowiak, e-mail rzecznik@po.policja.gov.pl, tel. 47 77 13-777. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest kom. Marek Rowecki. Andrzej Borowiak, e-mail marek.rowecki@po.policja.gov.pl tel. 47 77 13-905. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu znajduje się punkt recepcyjny. Po prawej stronie  od wejścia w recepcji znajduje się aparat telefoniczny, który stwarza możliwość połączenia się z wybranym policjantem lub pracownikiem cywilnym Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejścia z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone są drzwiami rozsuwanymi, uruchamianymi na kartę dostępową. Osoba wchodząca do obiektu również otrzymuje kartę dostępową – „interesant”. Interesanci mogą również załatwić sprawę w specjalnie wydzielonej części holu, po prawej stronie od wejścia głównego lub w klubie policyjnym na parterze budynku.

 

Dostępność architektoniczna Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 

  1. Budynek główny

Główny budynek siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu znajduje się przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu. W obiekcie tym znajduje się większość wydziałów i komórek organizacyjnych jednostki, dzięki czemu interesant ma możliwość załatwienia większości spraw. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Po drugiej stronie ulicy znajduje się miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą schody w dwóch ciągach komunikacyjnych, po siedem i dziewięć stopni.

Po prawej stronie schodów znajduje się winda dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po lewej stronie drzwi od windy znajduje się domofon przywoławczy umożliwiający kontakt z recepcją.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KWP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Budynek wyposażony jest w windy wewnętrzne. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

  1. Budynek przy ul. Taborowej 22

Na terenie KWP w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 siedzibę posiada Wydział Postępowań Administracyjnych. Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą komórki organizacyjnej. Przy budynku znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście dla interesantów znajduje się od strony ulicy, prowadzą do niej pięciostopniowe schody. Po lewej stronie schodów znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy schodach po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy. 

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci obsługiwani są w recepcji.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

  1. Budynki przy ul. Dąbrowskiego 17a

Na terenie KWP w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 17a znajdują się trzy budynki, w których mieszczą się następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Kadr i Szkolenia KWP - Zespół Doboru,
  • Wydział Inwestycji i Remontów KWP,
  • Wydział Finansów KWP – Zespół Socjalny,
  • Sekcja Zamówień Publicznych KWP.

Obiekty są parterowe, na których znajdują się tablice z nazwami komórek organizacyjnych. Do budynku prowadzą wejścia z podestami jedno i dwustopniowymi. Przy drzwiach wejściowych znajdują się dzwonki przywoławcze. Toalety znajdują się w każdym budynku, nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynki nie posiadają pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynków zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem

Obiekty posiadają wymagane oznakowania ewakuacyjne.

 

Koordynatorzy:

nadkom. Kamil Sikorski – Koordynator  ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

dane kontaktowe: adres e-mail opc@po.policja.gov.pl, tel. 47-77-128-59;

mł. insp. Andrzej Borowiak – Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej  oraz cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych

dane kontaktowe: adres e-mail rzecznik@po.policja.gov.pl, tel. 47-77-127-77;

kom. Marek Rowecki – Koordynator ds. dostępności stron BIP

dane kontaktowe: adres e-mail marek.rowecki@po.policja.gov.pl tel.47-77-139-05;

mł. insp. Jacek Jankowiak – Koordynator  ds. dostępności architektonicznej

dane kontaktowe: adres e-mail naczelnik.wiir@po.policja.gov.pl, nr tel. 47-77-124-50.

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   Dz.U. 2019 poz. 1696).

opracował: mł. insp. Andrzej Gibadło we współpracy z mł. insp. Andrzejem Borowiakiem, podkom. Markiem Roweckim i mł. insp. Jackiem Jankowiakiem, oraz właściwymi merytorycznie kierownikami komórek organizacyjnych Policji KWP w Poznaniu (nr sprawy Ppc.055.21.2020 r.)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 05.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Sikorski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Rowecki Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry