Plan finansowy dochodów budżetowych 2018 r. - Ciężary publiczne - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan finansowy dochodów budżetowych 2018 r.

Plan finansowy dochodów budżetowych 2018 roku
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji    
wyszczególnienie paragraf plan finansowy na 2018 rok
(ustawa budżetowa)
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580  
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 50 000,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0610 80 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów śądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0630 20 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0640 1 000,00
Wpływy z różnych opłat 0690 70 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 100 000,00
Wpływy z usług 0830 200 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 110 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 0920 11 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940 60 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0950 220 000,00
Wpływy z różnych dochodów 0970 27 000,00
Razem:   949 000,00
     
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji    
wyszczególnienie paragraf plan finansowy na 2018 rok
(ustawa budżetowa)
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580  
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590  
Wpływy z tytułu opłat i kosztów śądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0630 1 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0640 4 000,00
Wpływy z różnych opłat 0690 600 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 260 000,00
Wpływy z usług 0830  
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 3 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 0920 10 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940 210 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0950  
Wpływy z różnych dochodów 0970 100 000,00
Razem:   1 188 000,00

Metryczka

Data publikacji : 04.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Chłopowiec
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry